Những tranh cãi liên quan đến cây Giáng sinh

Giáng sinh cây có tranh cãi đáng kể, chủ yếu tập trung ở dài hạn hoặc dài hạn sử dụng của các tuyên bố bởi và chống lại việc sử dụng các cây này là cây Giáng sinh đến từ ngoại giáo truyền thống không có kinh thánh cơ sở. Tranh cãi về tên

Các khái niệm kỳ nghỉ của cây xanh trong cuối thập (có thể cả trước đó) được sản xuất tại Hoa Kỳ và Canada đang cố gắng để mở rộng nó đến toàn bộ mùa đông kỳ nghỉ và không phải trên ngày lễ tôn giáo đặc biệt. Fox News đóng góp Bill O'Reilly (bình luận) Sean Hannity và dẫn đầu một phong trào dẫn đầu một số Thiên Chúa giáo các nhóm và cá nhân cảm xúc phản ứng, họ nghĩ rằng ngày lễ để cây Giáng sinh có thể chốc để tuyên bố chiến tranh, một số loại báng bổ.