Giáng sinh cây công nghiệp tính năng

Mỗi năm, chỉ theo yêu cầu của Hoa Kỳ cho gần 330.036 tỷ đồng, các nhu cầu ở châu Âu là khoảng 500.06 tỷ đồng. Năm 1998, Hoa Kỳ, số cây trồng là khoảng 15000. (Một phần ba là nông dân "chọn cắt") cùng năm đó, người ta ước tính rằng cây Giáng sinh là chỉ có một, người Mỹ đã dành $ 1,5 tỷ đồng.